BIH Horeca

Impresum

Izdavač/Nakladnik: Udruženje/Udruga hotelijera i restoratera BiH

Za izdavača/nakladnika: Amir Hadžić

Novinski i photo servis: Libertas, Sarajevo Magazin priređuje urednički kolegij

Stalna suradnja: Nihada Kokić, Dragan Martić, Predrag Lopatić, Marijo Pejić, Enisa Osmanović, Lucija Vujica, Slobodan Kakuća, Mato Tomičić, Petar Đaković, Eldina Medunjanin, Selma Ćengić, Goran Gojić, Dejan Jazvić, Nihad Korić, Spomenka Šabić, Bojana Popović, Zlatan Nezirović, Nenad Stojanović, Hamid Kurjaković, Krešimir Milićević, Jasminka Šuško, Amar Šesić, Ivica Majić, Leo Pločkinić, Sanja Bagarić, Hajrudin Hadžidedić, Goran Brčkalović, Mile Milekić, Enisa Nuhbegović, Irena Kljaić, Melika Brković, Tereza Rukober, Davor Krešić, Anđelka Mandić

DESIGN&DTP: Sandra Ozimica i Andrej Arkoš

Tajnica redakcije: Alma Maksumić

Web: http://www.uhr-bih.ba

E-mail: info@uhr-bih.ba

Adresa Uredništva: Blažujski drum 80, 71 000 Sarajevo, BiH

Tel.: + 387 33 63 96 25

Fax/tel.: + 387 33 63 96 26

Udruženje/Udruga hotelijera i restoratera BiH: Identifikacijski broj: 4200917540008; Poreski broj: 01357623; PDV broj: 200917540008; Transakcijski broj: 170-111-20002891-52, kod LT Gospodarska banka; ISSN 1840 – 085X

Na osnovu člana 14. stav 3 Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja i člana 13. stav 1. tačka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, a na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta broj 03-15-2091/05, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH oslobodio je ovu publikaciju plaćanja poreza na promet proizvoda. Odluka Uprave za indirektno oporezivanje protokolirana je pod brojem UO-2308-05-672/05